Husorden

Orientering til børn og gæster

 • De voksne beboere er ansvarlige for at orientere børn og gæster om denne husorden, således at alle kan nyde området.

Legeplads

 • Larm, højrøstet leg, spil og anden aktivitet på legepladsen bør undgås fra kl. 21.00 til kl. 08.00 (9.00 i weekenden) af hensyn til boligejerne tættest på legepladsen.
 • Affald, slikpapir, hundeposer mv. opsamles af ejeren og smides i egen affaldsordning, alternativt i foreningens opsatte affaldsstativ ved legepladsen.
 • Gæster og børn fra nærliggende grundejerforeninger er naturligvis meget velkomne efter gældende ”husorden”.

Hunde

 • Hunde MÅ IKKE færdes frit på grundejerforeningens område. Har man hund, er det UDTRYKKELIGT ejerens ansvar, at denne er i snor eller i indhegning.
 • Det skal til enhver tid være muligt at færdes frit i området uden, at man bliver mødt af en løst gående hund.
 • Har man hund, samler man hundens efterladenskaber op.
 • Larmende hunde bør holdes inden døre fra kl. 21.00 til kl. 8.00 (9.00 i weekenden) af hensyn til naboerne.

Larmende havearbejde

 • Larmende havearbejde bør undgås fra kl. 21.00 til kl. 08.00 (9.00 i weekenden)

Kørsel i området

 • Kørebanen benyttes også af cyklister, gående, legende børn osv., da der ikke er fortov eller cykelsti i området. Endvidere er vejene meget smalle. Der skal derfor udvises hensynsfuld kørsel i området, hvilket gæster også skal orienteres om.

Parkering

 • Vejene er de fleste steder i området ikke velegnede til at parkere på, da de er meget smalle og da det skal være muligt at komme ind og ud af indkørslerne uden at risikere skader på bilerne.
 • Alle boliger har mindst 2 parkeringspladser på egen grund og området har 2 parkerings-arealer. Det er derfor ikke tilladt for beboerne at parkere fast på vejen.
 • Gæster kan parkere på vejene, hvis det er af midlertidig karakter, men bedst vil det være, hvis de parkerer på parkeringsarealerne. Gæster bør orienteres om, at parkering på vejen ikke må være til gene for beboerne, samt at risikoen for en parkeringsskade er stor pga. de smalle veje.
 • Det er ikke tilladt at parkere i rabatten. Beboerne er ansvarlig for at orientere deres gæster herom, samt at betale for evt. retablering af rabatten, hvis deres gæster alligevel parkerer i rabatten.
 • Det er heller ikke tilladt at parkere på vendepladsen, jf. også bestemmelse herom i lokalplanen.
 • Vedrørende parkering på fællesområder henvises til Egedal Kommunes parkeringsregler (LINK).

Søområdet

 • Det forventes at alle – såvel børn som unge og voksne – værner om grundejerforeningens grønne områder, planter og dyreliv – herunder søområdet.
 • Hærværk på grundejerforeningens ejendele vil blive meldt til politiet.
 • Grundejerforeningens forældre og bedsteforældre forventes at indskærpe dette overfor såvel egne som besøgende børn.

Fyrværkeri

 • Man opfordres til at afskyde fyrværkeri fra egen have og undgå fællesveje og fællesareal foran egen bolig.
 • De 2 fællesparkerings-arealer kan alternativt anvendes som afskydnings område under hensyntagen til parkerede biler. Dog skal foreningens arealer fejes senest 24 timer efter afskydning.

Bestyrelsen
Grundejerforeningen, Peter Appels Vej
Ganløse